|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
Service & Maintenance
Modernization
Safety Specification
Helping Instruction
    Maintenance  
 
  Safety Specification
 
ข้อกำหนดความปลอดภัยของลิฟต์
          เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ลิฟต์ บริษัทฯ ได้ตั้งมาตรฐานความปลอดภัยของการออกแบบอุปกรณ์ลิฟต์ไว้สูงมากเช่น ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัย (Safety Factor) ของลวดสลิงที่ใช้ขับลิฟต์จะต้องมากกว่า 10 เท่า ความแข็งแรงของตัวถังลิฟต์จะต้องมากกว่า 7.5 เท่า และความแข็งแรงของแท่นเครื่องจะต้องมากกว่า 4 เท่า และยังมีอุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั้นบนสุดและล่างสุด ควบคุมมิให้ความเร็วเกินพิกัด ระบบหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน
          เพราะการออกแบบลิฟต์, บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้ลิฟต์เป็นอันดับแรก
 
อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยของระบบประตู (Entrance Safety Device)
1.
ลิฟต์จะไม่วิ่งจนกว่าประตูจะปิดสนิท
2.
ประตูจะไม่เปิด เมื่อไม่มีลิฟต์จอดอยู่ที่ชั้นนั้น
3.
เมื่อมีคนหรือสิ่งของมากระแทกขอบประตู ขณะที่ประตูกำลังปิด ประตูจะเปิดออกอีกครั้ง
 
ระบบป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด (Over Loading Prevention)
          ในกรณีที่ลิฟต์บรรทุกเกินพิกัด ประตูลิฟต์จะไม่ปิดลิฟต์จะไม่วิ่ง และมีเสียงออดดังขึ้น
 
อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินพิกัด (Over Speed Prevention Device)
          ถ้าลิฟต์วิ่งด้วยความเร็วเกินพิกัดที่กำหนดไว้ Governor จะทำงานและหยุดลิฟต์
 
ระบบหยุดลิฟต์กรณีฉุกเฉิน (Car Emergency Stop System)
          เมื่อลิฟต์วิ่งลงด้วยความเร็วสูงผิดปกติ อุปกรณ์หยุดลิฟต์ฉุกเฉินจะทำงานโดยล็อกให้ตัวลิฟต์เกาะอยู่กับรางลิฟต์อย่างปลอดภัย
 
อุปกรณ์ลดการกระแทก (Buffers)
          ในกรณีที่ลิฟต์หรือน้ำหนักถ่วงวิ่งเลยชั้นล่างสุด Limit Switch จะทำงานโดยตัดระบบไฟฟ้า ที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์ลิฟต์ Buffer จะเป็นตัวรองรับการกระแทก
 
อุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั้นบนสุดและชั้นล่างสุด
(Limit Overpassing Prevention Device at top & Bottom Floors)
          Final Limit Switch มีหน้าที่สำหรับป้องกันมิให้ลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุด และชั้นล่างสุดด้วย การตัดกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์
 
อุปกรณ์ที่เตรียมเข้าสำหรับเหตุฉุกเฉิน
1.
เมื่อลิฟต์ขัดข้องผู้โดยสารต้องกดปุ่ม ALARM เสียงกระดิ่งจะดัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
2.
ในกรณีไฟฟ้าของอาคารดับ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในลิฟต์จะทำงานโดยอัตโนมัติ
3.
เมื่อลิฟต์ขัดข้องและจอดค้างอยู่ระหว่างชั้น เจ้าหน้าที่ของอาคารสามารถปลดเบรค และเคลื่อนให้ลิฟต์จอดอยู่ตรงชั้น และใช้กุญแจฉุกเฉินเปิดประตูลิฟต์ช่วยผู้โดยสารออกได้

คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200