|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
Service & Maintenance
Modernization
Safety Specification
Helping Instruction
    Maintenance  
 
  Modernization
 
การปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์
MODERNIZATION
     การปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์ (Modernization) คือการทำให้ลิฟต์ซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการคิดค้นพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น ตู้ชุดควบคุม (Controller) ระบบควบคุมการขับเคลื่อนที่ (Invertor Drive Control) ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูลิฟต์ (Door Operator) และกลอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ (Door Safety Edge Device) เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์หลักที่ยึดติดอย่างถาวรกับโครงสร้างตัวอาคาร หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะยังคงไว้ดังเดิม เช่น เฟรมวงกบประตู ตู้ลิฟต์ โครงลิฟต์ รางลิฟต์ รางน้ำหนักถ่วง และโครงน้ำหนักถ่วง เป็นต้น ยกเว้นในกรณีที่อุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ออกแบบ ฯลฯ และโดยทั่วไปการปรับปรุงลิฟต์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 - 70 % ของราคาลิฟต์ใหม่ครบชุด แต่จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงสั้นมากกว่า และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ลิฟต์ในอาคารมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการต้องเปลี่ยนลิฟต์ใหม่ทั้งหมดทุกชิ้นส่วน
ผลประโยชน์ทั่วไปที่ได้จากการปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์มีดังต่อไปนี้
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการดีขึ้น เช่น เวลาในการรอคอยลิฟต์ลดน้อยลง (Waiting Time) และเวลาในการหยุดลิฟต์เพื่อบำรุงรักษาหรือตรวจเช็คลิฟต์ลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนตู้ชุดควบคุมการทำงานระบบเก่า (รีเลย์คอนแทค) เป็นระบบชุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) เพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าดีขึ้นมาก (ลดการสิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้าจากเดิม 50%) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระบบควบคุมโดยไฟฟ้ากระแสสลับอัตราเร็วเดียว หรือสองอัตราเร็ว หรือระบบควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือระบบควบคุมโดยสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เป็นระบบที่ควบคุมระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้า และความถี่ไฟฟ้า (VVVF)
ความปลอดภัย (Safety) เพิ่มความปลอดภัย ในการใช้งานทั่วไปดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบควบคุมการทำงาน และระบบควบคุมการขับเคลื่อนที่ สามารถควบคุมการออกตัววิ่ง (Accelation) การเข้าจอดชั้น (Decelation) และระดับการจอดชั้นแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยปกติความคลาดเคลื่อนของระดับการจอดชั้นประมาณ +/-2 - 3 มม.
คุณภาพ (Quality) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ลดสาเหตุที่ลิฟต์อาจเกิดการขัดข้องลงได้อย่างมาก เนื่องจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Moving Parts) เป็นรีเลย์คอนแทค ซึ่งมีหน้าสัมผัสนั้น จะถูกปรับลดจำนวนลงจากเดิมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับระบบควบคุมการทำงานระบบใหม่ ซึ่งเป็นไมโครโปรเซสเซอร์คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200