|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
กรมการขนส่งทางบก
ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชลบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลพบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดอุทัยธานี
มูลนิธิชัยพัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
    Projects Reference  
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
THAMMASAT ASSOCIATION
(UNDER THE ROYAL PATRONAGE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กรมการขนส่งทางบก
ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอุทัยธานี
มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักหอสมุด 6 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางมด
อาคารจุลชีววิทยา 6 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางมด
อาคารเรียนรวม อาคารวิจัย
อาคารหอประชุม และอาคารปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตราชบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สำนักงานอัยการ จังหวัดทุ่งสง
โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
ศาลแขวงพระนครใต้
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
CERE BOS FACTORY
การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอุทัยธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดมหาสารคาม (บรบือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยภูมิ 1, 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลจังหวัดนครราชสีมา (โคราช)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารผู้ป่วยนอก 114 เตียง โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
อาคารอุษา พรประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร 1 และอาคาร 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บางปลา) สมุทรปราการ (สพฐ)
สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า
โรงพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
อาคารศาลว่าการเมืองพัทยา ชลบุรี
สถานีขนส่งจังหวัดชลบุรี (แห่งใหม่)
โรงเรียนสาธิต มรภ.ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสำนักงานและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวป.)
อาคารไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแหลมฉบัง
อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารวิศวกรรมและสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ บมจ.การท่าอากาศยานไทย
สำนักงานเขตประเวศ
อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
ศูนย์ฟอกไต เทศบาลเมืองหนองปรือ
อาคารพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ศาลจังหวัดนครราชสีมา
อาคารศาล จังหวัดนครราชสีมา
การเคหะแห่งชาติ อาคาร 1
สำนักงานอัยการ จังหวัดทุ่งสง
ศาลแขวงพระนครใต้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งใหม่)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารไทยออยล์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานสอบสวนสืบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารสำนักงานส่วนกลาง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
อาคารหอบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
อาคารผู้ป่วย 4 ชั้น โรงพยาบาลเจิญกรุงประชารักษ์
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริทร์

คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200