|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
กรมการขนส่งทางบก
ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชลบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลพบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดอุทัยธานี
มูลนิธิชัยพัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
    Projects Reference  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีคำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200